Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ

Հիմնադրվել է 1967 թվականին: Ֆակուլտետում ընդունելությունը կատարվում է բակալավրի կրթական ծրագրով «Մաթեմատիկա», «Քիմիա», «Ֆիզիկա», «Դեղագործական քիմիա», «Կերպարվեստ»(միայն առկա) մասնագիտությունների գծով, մագիստրոսի կրթական ծրագրով միայն առկա ուսուցմամբ «Մաթեմատիկա», «Կենսաբանություն» մասնագիտությունների գծով:

Ֆակուլտետն ունի 2 ամբիոն և 1 սեկտոր̀
  • Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի,
  • Կենսաբանության և քիմիայի,
  • Ֆիզիկայի սեկտոր:

Ֆակուլտետը պատրաստում է մասնագետներ՝ մաթեմատիկա, քիմիա, կենսաբանություն, դեղագործական քիմիա, ֆիզիկա մասնագիտություններով:

Ֆակուլտետի կառուցվածքում գործում է մեկ համակարգչային կենտրոնը, քիմիայի ուսումնական լաբորատորիան, կենսաբանության ուսումնական լաբորատորիան, ֆիզիկայի ուսումնական լաբորատորիան:

Ֆակուլտետի դեկան` Լիլիթ Աթաբեկյան, քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Հեռ.` 098 – 19-67-03(աշխ.)
  • Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոն
 
  • Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոն
 
  • Ֆիզիկայի սեկտոր