Մեր մասին

Գորիսի պետական համալսարանը հիմնադրվել է 1967 թվականին:

Բուհի լրիվ անվանումը՝ <<Գորիսի պետական համալսարան>> ՊՈԱԿ

Կրճատ անվանումը` ԳՊՀ

Հասցեն` Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Գորիս, Ավանգարդ 2

Տեղեկատու հեռ.` 0284-2-27-67, 098-19-67-20

Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժին` հեռ. 098-19-67-02

Կայք էջ` www.gorsu.am

Ռեկտոր` Արտուշ Ղուկասյան`ֆիզիկամաթեմատիկական գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ուսուցման ձևերը` Առկա, հեռակա

Ուսուցման տևողությունը` Առկա` 4 տարի (բակալավրիատ) +2 տարի (մագիստրատուրա)

Հեռակա` 5 տարի (բակալավրիատ) +2,5 տարի (մագիստրատուրա)

Ուսման վարձը (ՀՀ դրամով) ` Առկա` 220-ից 320 (պայմանավորված մասնագիտության ընտրությամբ)

Հեռակա` 200-420 (պայմանավորված մասնագիտության ընտրությամբ)

Ֆակուլտետներ`       Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների

                                      Բնագիտական մասնագիտությունների

                                      Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության

Ամբիոններ՝     Հայոց լեզվի և գրականության

                            Մանկավարժության  և հոգեբանության

                            Պատմության

                            Իրավագիտության

                            Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի

                            Կենսաբանության և քիմիայի

                            Ֆիզիկայի սեկտոր

                            Էլեկտրոնիկայի և էլեկտրաէներգետիկայի

                            Տնտեսագիտության և կառավարման

                            Օտար լեզուների

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Բակալավրի կրթական ծրագիր 

Առկա

 • Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
 • Կենսաբանություն
 • Ֆիզիկա
 • Մաթեմատիկա
 • Պատմություն
 • Հայոց լեզու և գրականություն
 • Անգլերեն լեզու և գրականություն
 • Կերպարվեստ
 • Իրավագիտություն
 • Տնտեսագիտություն
 • Դեղագործական քիմիա
 • Էլեկտրոնիկա
 • Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Հեռակա

 • Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
 • Կենսաբանություն
 • Քիմիա
 • Ֆիզիկա
 • Պատմություն
 • Իրավագիտություն
 • Հայոց լեզու և գրականություն
 • Տնտեսագիտություն
 • Էլեկտրաէներգետիկա

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր 

Առկա

 • Կրթության կառավարում
 • Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
 • Կենսաբանություն
 • Մաթեմատիկա
 • Պատմություն
 • Հայոց լեզու և գրականություն
 • Տնտեսագիտության տեսություն
 • Զբոսաշրջության կառավարում

Հեռակա

 • Քիմիա
 • Ձեռն. տնտեսագիտություն
 • Իրավագիտություն
 • Հատուկ մանկավարժություն