ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳ

ԳՊՀ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ԳՊՀ-Ի ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ_Ի ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ԱՄԲԻՈՆԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԻՑ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳpdf-icons

ԳՊՀ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԵՐ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳpdf-icons

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳpdf-icons

ԳՊՀ-Ի ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՊԴ ԿԱԶՄԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳpdf-icons

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԱԶՆՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ pdf-icons

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ pdf-icons

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ

ԳՊՀ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ pdf-icons

ԳՊՀ ռեկտորի ընտրության ընթացակարգ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ pdf-icons

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԹԵՍԹԱՎՈՐՄԱՄԲ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ԲԵՉՄԱՐՔԻՆԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳpdf-icons

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ (ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ) ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ԱԶԱՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ԿԾ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆ․ՊԼԱՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ, ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳpdf-icons

ԳՊՀ շահակիցների առջև հաշվետվողականության ապահովման ընթացակարգpdf-icons

ԿԱՐԳԵՐ

ԳՊՀ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ, ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ԿԱՐԳ pdf-icons

«ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊՈԱԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳ

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳ

ԳՊՀ-Ի ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳpdf-icons

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳ pdf-icons

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ(ԱԶԱՏՄԱՆ) ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ԿԱՐԳ pdf-icons

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՐԳ pdf-icons

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ pdf-icons

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ pdf-icons

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ pdf-icons

ԳՊՀ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ pdf-icons

ԴԵՊԻ ԿԱՐԻԵՐԱ ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ pdf-icons