Student Scientific Society

ԳՊՀ ուսանողական գիտական ընկերությունը (ՈՒԳԸ) հիմնադրվել է 2017 թվականին։ Ընկերության հիմնական նպատակն է աջակցել ուսանողների գիտական, կրթական և հոգևոր զարգացմանը: Գիտական և կրթական ոլորտներում ՈՒԳԸ-ն սատարում է ուսանողների նախաձեռնություններին, հնարավորինս աջակցում շնորհաշատ ուսանողներին։Ընկերությունը մշտապես կազմակերպում է գիտաժողովներ, նստաշրջաններ, սեմինարներ և գիտակրթական այլ ուղղվածություն ունեցող միջոցառումներ՝ դրանցում ներգրավելով նաև արտահամալսարանական ներուժը։
ՈՒԳԸ ղեկավար մարմինը ՈՒԳԸ խորհուրդն է, որի կազմի մեջ մտնում են ՈՒԳԸ նախագահը, նախագահի տեղակալը, քարտուղարը և ֆակուլտետային ՈՒԳԸ նախագահները: ՈՒԳԸ կառուցվածքային միավորներն են ՈՒԳԸ փորձագիտական հանձնաժողովը և ֆակուլտետային ՈՒԳԸ-ները:
ՈՒԳԸ նախագահը հաստատվում է ԳՊՀ գիտական խորհրդի կողմից երկու տարի ժամկետով  ռեկտորի ներկայացմամբ: ՈՒԳԸ խորհուրդն ընտրում է նախագահի տեղակալ և քարտուղար:
ՈՒԳԸ նախագահը իրականացնում է ՈՒԳԸ ընթացիկ և ամենօրյա ղեկավարումը, համակարգում է ֆակուլտետային ՈՒԳԸ-ների աշխատանքները, ապահովում նրանց միջև համագործակցությունը, տարեկան հաշվետվությամբ հանդես է գալիս ԳՊՀ գիտական խորհրդում և ռեկտորատում, ներկայացնում է ՈՒԳԸ-ն պետական և վարչական մարմիններում, հասարակական կազմակերպություններում, զանգվածային լրատվական միջոցներում: ՈՒԳԸ նախագահի տեղակալը իրականացնում է ՈՒԳԸ նախագահի կողմից հանձնարարված որոշակի աշխատանքներ, վերահսկում է ֆակուլտետային ՈՒԳԸ-ների գործունեությունը, աջակցում վերջիններիս աշխատանքների համակարգմանը և նրանց միջև համագործակցության ապահովմանը, ՈՒԳԸ նախագահի բացակայության դեպքում ստանձնում է նախագահի լիազորությունները:
ՈՒԳԸ քարտուղարը համակարգում է քարտուղարության աշխատանքները, լրացնում և պահպանում է խորհրդի նիստերի արձանագրությունները և ՈՒԳԸ փաստաթղթերը:
Ֆակուլտետային ՈՒԳԸ-ները ձևավորվում են տվյալ ֆակուլտետի ամբիոնների կողմից երաշխավորված ուսանողներից և երիտասարդ դասախոսներից, մշակում և իրականացնում են ծրագրեր, որոնք ուղղված են ՈՒԳԸ կանոնադրական նպատակների ու խնդիրների իրականացմանը տվյալ ֆակուլտետում:  Ֆակուլտետային ՈՒԳԸ նախագահը հաստատվում է ֆակուլտետի խորհրդում՝ ֆակուլտետի դեկանի ներկայացմամբ, երկու տարի ժամկետով:
Ընկերությունն իր նպատակների իրագործման և գործառույթների իրականացման ժամանակ ակտիվորեն համագործակցում է հայաստանյան և արտասահմանյան գիտական կենտրոնների ու բուհերի ուսանողական գիտական կառույցների հետ։ ՈՒԳԸ անդամները մասնակցում են թե՛ հանրապետությունում, թե՛ արտերկրում անցկացվող բազմաբնույթ մրցույթների, գիտաժողովների, դասընթացների ու սեմինարների։

ՈՒԳԸ կանոնադրությանը ծանոթացեք կայքի «Փաստաթղթեր» բաժնում

ԳՊՀ ՈՒԳԸ նախագահն է Հարութ Դավթյանը։
Հեռ.՝ (374 94) 63-89-33
Էլ.փոստ` sss.gorsu@gmail.com