Նելլի Ռաֆիկի Բաղդագյուլյան

Դասախոս | Ընդհանուր մանկավարժության և հատուկ կրթության ամբիոն

Կրթություն

 • 1987 թ. – 1998 թ. Գորիսի Ս. Խանզադյանի անվան թիվ 6 միջնակարգ դպրոց, գերազանցության վկայական
 • 1998 թ. – 2001թ. ՀՊՃՀ Գորիսի մասնաճյուղ, ՔՊ պահեստային միջին բուժ. աշխատողի որակավորում, «Տուժածներին առաջին բուժ. օգնություն» ծրագրով դասավանդելու իրավունք, վկայական
 • 1998 թ. – 2002 թ. ՀՊՃՀ Գորիսի մասնաճյուղ, մանկավարժության բակալավր՝ «Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտությամբ, գերազանցության դիպլոմ
 • 2004 թ. Երևանի Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, «Դասախոսների որակավորման բարձրացման» ծրագրով վերապատրաստման դասընթաց, «Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ հավաստագիր
 • 2004 թ. – 2006 թ. ԳՊՀ, դիպլոմավորված մասնագետ, «Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտությամբ, տարրական դասարանների ուսուցչի որակավորում, գերազանցության դիպլոմ
 • 2018 թ. – 2020 թ. ԳՊՀ, «Կրթական գիտություններ», «Կրթության կառավարում» մասնագիտությամբ կրթության մագիստրոս, գերազանցության դիպլոմ

Աշխատանքային փորձ

 • 2001 թ. – 2006 թ.- ՀՊՃՀ Գորիսի մասնաճյուղ, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի լաբորանտ
 • 2002 թ. – 2006 թ.- ՀՊՃՀ Գորիսի մասնաճյուղ, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն, դասախոս /համատեղությամբ/
 • 2006 թ.ապրիլ-սեպտեմբեր ԳՊՀ, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն, լաբորանտ և դասախոս/համատեղությամբ/
 • 2006 թ. սեպտեմբերից մինչ այժմ ԳՊՀ ընդհանուր մանկավարժության և հատուկ կրթության ամբիոնի դասախոս
 • 2019 թ. – 2021 թ. ԳՊՀ, «Կիրառական մանկավարժություն և հոգեբանություն» մոդուլի դասընթացավար
 • 2021թ. հոկտեմբեր – նոյեմբեր, ԳՊՀ, ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատության՝ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթաց, «Մասնագիտական զարգացում» մոդուլի դասընթացավար

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրի կրթական ծրագիր՝ մանկավարժության տեսություն, գործնական մանկավարժություն, մանկավարժական գործունեության հիմունքներ, մեդիակրթություն

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր՝ մանկավարժական մարդաբանություն, ազգային կրթության ժամանակակից հայեցակարգեր, սոցիալական անտրոպոլոգիա, անդրագոգիկա, անձի զարգացման ժամանակակից տեսություններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Մանկավարժագիտություն, նորագույն մանկավարժական տեխնոլոգիաներ, մանկավարժական մարդաբանություն և վալեոլոգիա, անդրագոգիկա, տարրական դպրոցի մանկավարժություն

Գիտական և մեթոդական հրատարակություններ

9 գիտական հոդված, 2 ուսումնամեթոդական ուղեցույց

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն