«Վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձանց ուսման վարձավճարի փոխհատուցման նպատակով եկամտային հարկի գումարների վերադարձման» կարգը

Սիրելի՛ ուսանողներ,

Կից առաջարկում ենք ծանոթանալ կառավարության կողմից իրականացվող ուսանողների աջակցության ծրագրերի՝ ՀՀ կառավարության 2020թ. դեկտեմբերի 10-ի № 2008-Լ որոշմամբ հաստատված միջոցառման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի № 1183-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցում (լրիվ կամ մասնակի (զեղչ) և պետական կրթաթոշակ տալու» կարգի, ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հուլիսի 3-ի N 1125-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձանց ուսման վարձավճարի փոխհատուցման նպատակով եկամտային հարկի գումարների վերադարձման» կարգին՝

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=144080

Facebook Comments