ՄԵԿՆԱՐԿԵԼ Է ԳՊՀ 2022/23 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 2-ՐԴ ՓՈՒԼԸ

ԳՊՀ 2022/23 ուստարվա առկա համակարգում 2-րդ փուլով (առկա վճարովի)  մագիստրատուրայի ընդունելությունն անցկացվում է բաց մրցույթով, հուլիսի 1-ից մինչև ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 9-ը:

Մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ 2022/23 ուստարվա ընդունելության տեղերի հայտը ներկայացվում է կից՝

Մագիստրատուրայի-կրթական-ծրագրով-առկա-ուսուցմամբ2022-23-ուստարվա-ընդունելության-տեղերի-հայտ

Ընդունելության դիմումհայտը լրացվում է տեղում՝ ԳՊՀ ընդունող հանձնաժողովի աշխատասենյակում՝ ամեն օր, բացի շաբաթ-կիրակի և տոնական օրերից, ժամը 10:00-16:00-ը:

Դիմումհայտը լրացնելու ժամանակ հարկավոր է ներկայացնել բոլոր փաստաթղթերի բնօրինակները: Դիմումհայտին կցվող փաստաթղթերի ցանկը ներկայացված է ստորև.

 • անձնագրի պատճեն,
 • դիպլոմի և հավելվածի (միջուկի) բնօրինակները՝ պատճենների հետ միասին,
 • ինքնակենսագրություն (համակարգչային շարվածքով, sylfaen կամ ghea grapalat տառատեսակով, ստորագրված),
 • 2 լուսանկար (3×4 չափի),
 • զինվորական ծառայության առնչության վերաբերյալ փաստաթուղթը և պատճեն (առկայության դեպքում),
 • հրատարակված գիտական աշխատանքների ցուցակը (առկայության դեպքում),
 • ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հատուկ արտոնություններից օգտվելու մասին փաստաթուղթը և պատճեն I և II կարգի հաշմանդամության վերաբերյալ տեղեկանք, մինչև 23 տարեկան երկկողմանի ծնողազուրկ, զոհված զինծառայողի երեխա լինելու մասին փաստաթղթեր,
 • Ընդունելության ծառայությունների համար սահմանված 2000 դրամի վճարի անդորրագիր (վճարումը՝ ԳՊՀ900288000012 հաշվեհամարին):

Մագիստրատուրա մրցութային կարգով կարող են ընդունվել դիպլոմավորված մասնագետի և մագիստրոսի որակավորում ունեցող ՀՀ քաղաքացիները: Մագիստրոսի աստիճան ունեցող քաղաքացիները 2-րդ մագիստրոսական կրթություն կարող են ստանալ միայն վճարովի հիմունքներով:

Մագիստրատուրայի ընդունելությունը կատարվում է մրցութային կարգով, ընդունող (մրցութային) հանձնաժողովի կայացրած որոշմամբ:

Մրցույթն անցկացվում է հետևյալ չափանիշների առաջնահերթությամբ.

 1. ԳՊՀ բակալավրիատի տվյալ մասնագիտության ընթացիկ ուստարվա շրջանավարտները, որոնց ՄՈԳ-ը ամենաբարձրն է:
 2. նախորդ ուսումնառության մասնագիտության համապատասխանության դեպքում՝ ցուցաբերած ընդհանուր առաջադիմության գումարային միջին գնահատականով կամ միջին որակական գնահատականով,
 3. մասնագիտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության գումարային միջին գնահատականով կամ միջին որակական գնահատականով,
 4. ավարտական աշխատանքի կամ առարկայական ամփոփիչ քննական գնահատականներով,
 5. տպագրված կամ տպագրման ընդունված գիտական աշխատությունների, թեզիսների և զեկուցումների առկայությամբ,
 6. ոչ մասնագիտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության գումարային միջին գնահատականով կամ միջին որակական գնահատականով:

Հարցերի և խորհրդատվության համար կարող եք դիմել ԳՊՀ ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Ա. Գալստյանին:

հեռ.՝ 098-19-67-14;    077-22-57-27

Facebook Comments