ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

Գորիսի պետական համալսարանի գրադարանը համալրվել է հետևյալ գրքերով, որոնք նվիրատվություն են 2017թ. հոկտեմբերին համալսարանում կազմակերպված «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ» խորագրով գիտաժողովի հյուրերի կողմից:

1. Հայ ժողովրդական հեքիաթներ-Հատոր 18: Խմբագիր Թ. Լ. Հայրապետյան.-Եր.:<<Գիտություն>> հրատ., 2016.-656 էջ:
2. Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն: Նյութեր և ուսումնասիրություններ 25/Էսթեր Խեմչյան <<Իջևան Ձորոփոր>>.-Եր. ՀՀԳԱ << Գիտություն>> Հրատ., 2008.- 492էջ +16 էջ նկար + ներդիր:
3. ՄՈԿՍ. Հայոց բանահյուսական մշակույթը.- ՀՀԳԱԱ.- Եր..: <<Գիտություն>>Հրատ., 2015.-708էջ +6 էջ նկար:
4. Հարությունյան Վ.Լ. Հարկային և մաքսային մարմիների գործունեության կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում.- Եր..: ՀՀԳԱԱ <<Գիտություն>>Հրատ., 2017.-264էջ:
5. Աջակցության կենտրոններում աշխատող հոգեբանամանկավարժական ծառայություններ մատուցող մասնագետների վերապատրաստման դասընթացի մոդուլային տրոհում և տեսական հիմունքներ /Մ. Հարությունյան , Զ. Հարությունյան, Լ. Սարատիկյան.- Եր.: Ասողիկ., 2017.- 96 էջ:
6. Սարատիկյան Լ., Հարությունյան Մ. Հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների հոգեբանական աջակցություն.-Եր.:Հեղ. Հրատ., 2017.- 64 էջ:
7. Պայլոզյան Ժ. Այբ – Բեն մոլորակի խաղերից.-Եր.: ՎՄՎ- պրինտ., 2017.- 84 էջ:
8. Ավագյան Ս. Վարքի խանգարումներ ունեցող երեխաներին ցուցաբերվող հոգեբանական օգնությունը: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ.- Եր.: <<Արման Ասմանգյուլյան տպագրատուն>>., 2017.- 70 էջ
9. Հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների մանկավարժական աջակցություն: Հատուկ կրթության մանկավարժների համար նախատեսված վերապատրաստման գործնական դասընթացի փաթեթ-Եր: Ասողիկ ., 2017.- 91 էջ:
10. Լոգեպեդիան գործնականում.-Եր: Հեղ. Հրատ., 2017.- 76 էջ:
11. Ոսկանյան Շ. Դպրոցն ու կրթության զարգացումը Օսմանյան Թուրքիայի հայաշատ գաղթօջախներում (1850-1920թթ.).- -Եր.: 2014.- 336էջ:
12. Ոսկանյան Շ. Ուրվագծեր Արևմտահայ դպրոցի և մանկավարժական մտքի պատմության (1850-1920թթ.).- Եր.: 2009.- 509էջ:
13. Մանկավարժություն: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ բուհերի համար / Կազմ. Լ. Ասատրյան, Գ. Հակոբյան, Մ. Գևորգյան, Մ. Ասատրյան, Ն. Կարապետյան, Ա. Բաղդասարյան.- Եր.: Արտագերս., 2017,- 360 էջ:
14. Ոսկանյան Ա. Ադանայի նահանգի հայերի տնտեսական վիճակը 199-09թ. Ունեզրկում: Գիրք Ա.- Եր.: ՀՀԳԱԱ <<Գիտություն>>Հրատ., 2017.-2 08 էջ + 24 էջ ներդիր:
15. Ասատրյան Լ., Կարապետյան Ն. <<Ես և շրջակա աշխարհը>> ինտեգրված դասընթացի դասավանդման մեթոդիկա: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ.- Եր.: Արտագերս., 2016.- 226 էջ:
16. Ասատրյան Զ. Տարրական կրթության մանավարժություն: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ(դասախոսությունների ժողովածու).- Եր.: Տիգրան Մեծ., 2017.- 160 էջ:
17. Դաշյան Ա. Չլսող երեխաների խոսքի և հաղորդակցման զարգացումը ժեստաբառային երկլեզու ուսուցման մեթոդով: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ.- Եր.: 2017.- 62 էջ:
18. Հակոբյան Ա. Մանկավարժական գործունեության հիմունքներ: Դասախոսությունների ժողովածու: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ.- Եր.: Էդիտ պրինտ., 2017.- 140 էջ:
19. Մուրադյան Ս. Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացումը շարժախաղերի միջոցով: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ հանրակրթական ուսուցիչների և դաստիարակների համար: Եր.: Հեղ. Հրատ., 2017.- 54 էջ:
20. Հարությունյան Մ. Տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող երեխաների և դեռահասերի խնամքի կազմակերպման ուղեցույց: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Եր..: 2017.- 48 էջ:
21. Պայլոզյան Ժ. և ուրիշ. Մատների լեզուն Եր.: ՎՄՎ պրինտ Հրատ., 2016.- 60 էջ:
22. Ոսկանյան Շ. Արևմտահայ դպրոցի կրթության և մշակույթի նշանավոր գործիչները (1850-1920թթ.) Եր.: Մանկավարժ., 2012.-728 էջ:
23. Նահապետ Քուչակ․ Աշուղական երգեր։ / Խմբագիրներ Ա․Ավանեսյան, Հ․Բաբուռյան, Լ․Սարգսյան․-Եր․։ Արմավ․, 2017․- 172 էջ։
24. Դաուն Օքե. Շվեդական մտածելակերպ։ Համեմատական հայացք.-Երևան.։ Հայաստան., 2012.- 280 էջ։
25. Պաղտասար Դպիր. Տաղեր.- Երևան.։ Գրականության և արվեստի թանգարանի հրատ., 200.-288էջ։
26. Եղիազարյան Վ. Հայ հին գրականության պատմության.- Եր.: Արմավ հրատ., 2014.-488 էջ։

Facebook Comments