ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վանո Եղիազարյանը Գորիսի պետական համալսարանի գրադարանին է նվիրաբերել հետևյալ գրքերը.

  1. Վանո Եղիազարյան, Արդի հայ գրականություն և գրականագիտություն, Գիրք Ա, Ե., 2017թ., 204 էջ:
  2. Վանո Եղիազարյան, Գրիգոր Նարեկացին և 10-րդ դարի հայ գրականությունը, Ե., 2018, 560 էջ:
  3. Վանո Եղիազարյան, Վահագնի և Աստղիկի հարսանիքը, Ե., 2017թ., 108 էջ:
  4. Վանո Եղիազարյան, Աստվածային մարդը, մեծ բանասերը, Վանաձոր, 2004թ., 30 էջ:
  5. Մեսրոպ Վայոցձորցի, Յաղագս զարմից Սրբոյն Գրիգորի հայոց լուսավորչի և պատմութիւն Սրբոյն Ներսեսի հայոց հայրապետի, Վանաձոր, 2015թ., 202 էջ: /Թարգմանությունը գրաբար բնագրից, առաջաբանը և ծանոթագրությունները՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Վանո Եղիազարյանի/:
  6. Գրիգոր Ակնեցի, Պատմություն նետաձիգների ազգի մասին, Երևան, 2011թ., 184 էջ: /Արևելեհայերեն թարգմանությունը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները՝ Գուրգեն Խաչատրյանի և Վանո Եղիազարյանի/:
Facebook Comments