ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ / ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Սիրելի՛ դիմորդ
Գորիսի պետական համալսարանը հայտարարում է 2021/2022 ուստարվա բակալավրի (հեռակա) ընդունելություն:
Փաստաթղթերն ընդունվում են բուհում կամ առցանց եղանակով տվյալ տարվա օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 24-ը՝ ժամը 18:00-ն:

  • Քննություններն անց են կացվում սեպտեմբերի 27-ից մինչև հոկտեմբերի 15-ը:
  • Ընդունվածների ցուցակները հաստատվում են մինչև հոկտեմբերի 20-ը:

ՀԵՌԱԿԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ
Դիմորդը բուհին ներկայացնում է՝
1. միջնակարգ կրթության ատեստատը կամ միջին մասնագիտական կամ մասնագիտական տեխնիկական կրթության մասին ավարտական փաստաթուղթը՝ համապատասխան ներդիրով,
2. 6 լուսանկար (3×4 սմ չափի),
3. անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, նույնականացման քարտ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական, ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության վկայական),
4. զինվորական գրքույկ (առկայության դեպքում) կամ զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային զինվորական ծառայությունը անցնելու մասին,
5. Հեռակա ընդունելության կանոնների 30-32-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են համապատասխան փաստաթղթեր (1-ին կամ 2-րդ խմբի և մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամության, առանց ծնողական խնամքի մնացած լինելու մասին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տված տեղեկանքներ),
6. միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմները (առկայության դեպքում),
7. տեղեկանք տվյալ տարվա ներբուհական ընդունելության քննությունների գնահատականների վերաբերյալ,
8. «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված միասնական քննությունների վկայագիր,
9. առկա ուսուցման համակարգում սովորող անձինք, հեռակա ուսուցման ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար կարող են ներկայացնել միջնակարգ կրթության ատեստատի կրկնօրինակը` այն բուհի նշագրումով և կնիքով, որտեղ գտնվում է բնօրինակը,
10. ընտանիքի անապահովության միավորի վերաբերյալ սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնի տրամադրած տեղեկանք, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման N 1 հավելվածում ներառված սոցիալական աջակցություն ստացող համայնքներում հաշվառված և վերջին հինգ տարում մշտապես բնակվելու վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում):
11. Ընդունելության քննության համար բուհի հաշվեհամարին դիմորդի անունով մուծված 1500 դրամի կտրոն (ԱրարատԲանկ-ի Գորիսի մասնաճյուղ):
Ընդունելության քննությունների վճարից ազատվում են արտոնություններից օգտվող դիմորդները: Անկախ քննությանը մասնակցելուց և արդյունքից` քննության համար վճարված գումարը չի վերադարձվում:
Դիմում-հայտն առցանց լրացնելու դեպքում դիմորդը ներկայացնում է վերը նշված կետով սահմանված փաստաթղթերի կրկնօրինակները՝ էլեկտրոնային եղանակով, իսկ բնօրինակները՝ բուհ ընդունվելուց հետո:
Ընդունելությանը վերաբերող ցանկացած հարցով խորհրդատվություն ստանալու համար կարող եք գրել ԳՊՀ-ի էլեկտրոնային փոստի հասցեին՝ gorissu@mail.ru, այցելել ԳՊՀ պաշտոնական կայքէջին՝ https://gorsu.am/, ֆեյսբուքյան էջին՝  https://www.facebook.com/GorisSU կամ այցելել ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք․ Գորիս, Ավանգարդ 2 հասցեով՝ պահպանելով սանիտարահակահամաճարակային անվտանգության կանոնները։

2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ /ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ/ ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԵՐԻ

Մասնագիտությունը,

Կրթական ծրագիրը

Ընդունելության քննությունները  

Ընդունելության տեղերը

Ուսման վարձը (հազ.դրամ)
Մրցութային առարկաները Ոչ  մրցութային առարկաները վճարովի
2 3 4 5 7
Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա  011301.01.6   Հլգ (գ)

 

Մ(գ)**   25 350
Քիմիա

011401.02.6  

Ք (գ)

 

Մ(գ)**  կամ  Ֆ(գ)** Հլգ* 10 270
Ֆիզիկա

011401.04.6  

Ֆ(գ)  կամ Մ(գ)

 

Մ(գ)**  կամ  Ֆ(գ)** Հլգ* 15 270
Մաթեմատիկա

011401.05.6  

Մ(գ)

 

Ֆ(գ)** Հլգ* 15 270
Կերպարվեստ

011401.11.6  

Գծն

 

ԳՆ Հլգ* 15 300
Պատմություն

011401.18.6  

ՀՊ (գ) Օտլ(գ) կամ ԸՊ(գ) Հլգ* 25 320
Հայոց լեզու և գրականություն

011401.19.6  

Հլգ (գ)

 

Հլգ (բ) 25 320
Տնտեսագիտություն

031101.01.6  

Մ(գ)

 

Հլգ (գ) Օտլ* 25 370
Կառավարում (ըստ ոլորտի)

041301.01.6

Մ(գ)

 

Հլգ (գ) Օտլ* 30 370
Իրավագիտություն

042101.01.6  

ՀՊ (գ)

 

Հլգ (գ) կամ   Օտլ(գ) Օտլ* կամ Հլգ*    25 470
Դեղագործական քիմիա

053101.02.6

Ք(գ)

 

Կ(գ)** կամ

Ֆ(գ) **

Հլգ* 15 300
Էլեկտրոնիկա

071401.01.6

Մ(գ)

 

Ֆ(գ) ** Հլգ* 25 300
Էլեկտրաէներգետիկա

071301.03.6

Մ(գ)

 

         Ֆ(գ) ** Հլգ* 25 300

 

ԳՊՀ ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար` Ա. Գալստյան
Հեռ.՝ 098-19-67-14, 077-22-57-27
Էլ. հասցե՝ g.anigalstyan@gmail.com

Facebook Comments