ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2022/2023 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ (ԱՌԿԱ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Մեկնարկել է ԳՊՀ 2022/2023 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելությունը առկա համակարգում: Ընդունելությունն անցկացվում է 2 փուլով:

 

1-ին փուլով (առկա անվճար) մագիստրատուրայի ընդունելությունը կկազմակերպվի հունիսի 6-ից մինչև հունիսի 20-ը:

2-րդ փուլով (առկա վճարովի) մագիստրատուրայի ընդունելությունն անցկացվում է բաց մրցույթով, հուլիսի 1-ից մինչև ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 10-ը:

 

 

Մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ 2022/23 ուստարվա ընդունելության տեղերի հայտը ներկայացվում է կից՝

Մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ 2022-23 ուստարվա ընդունելության տեղերի հայտ pdf-icons

Ընդունելության դիմում-հայտը լրացվում է տեղում՝ ԳՊՀ ընդունող հանձնաժողովի աշխատասենյակում:

Դիմում-հայտը լրացնելու ժամանակ հարկավոր է ներկայացնել բոլոր փաստաթղթերի բնօրինակները: Դիմում-հայտին կցվող փաստաթղթերի ցանկը ներկայացված է ստորև.

 • անձնագրի պատճեն,
 • դիպլոմի և հավելվածի (միջուկի) բնօրինակները՝ պատճենների հետ միասին,
 • ինքնակենսագրություն (համակարգչային շարվածքով, sylfaen կամ ghea grapalat տառատեսակով, ստորագրված),
 • 2 լուսանկար (3×4 չափի),
 • զինվորական ծառայության առնչության վերաբերյալ փաստաթուղթը և պատճեն (առկայության դեպքում),
 • հրատարակված գիտական աշխատանքների ցուցակը (առկայության դեպքում),
 • ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հատուկ արտոնություններից օգտվելու մասին փաստաթուղթը և պատճեն I և II կարգի հաշմանդամության վերաբերյալ տեղեկանք, մինչև 23 տարեկան երկկողմանի ծնողազուրկ, զոհված զինծառայողի երեխա լինելու մասին փաստաթղթեր,
 • Ընդունելության ծառայությունների համար սահմանված 2000 դրամի վճարի անդորրագիր (վճարումը՝ ԳՊՀ 900288000012 հաշվեհամարին):

Առաջին փուլի մրցույթին մասնակցելու համար դիմել 2022թ. հունիսի 6-ից 20-ը, ժամը 1000-ից 1600-ն՝ աշխատանքային օրերին:

Մրցույթը տեղի կունենա մինչև հունիսի 30-ը:

Մագիստրատուրա մրցութային կարգով կարող են ընդունվել դիպլոմավորված մասնագետի և մագիստրոսի որակավորում ունեցող ՀՀ քաղաքացիները: Մագիստրոսի աստիճան ունեցող քաղաքացիները 2-րդ մագիստրոսական կրթություն կարող են ստանալ միայն վճարովի հիմունքներով:

Մագիստրատուրայի ընդունելությունը կատարվում է մրցութային կարգով, ընդունող (մրցութային) հանձնաժողովի կայացրած որոշմամբ:

Մրցույթն անցկացվում է հետևյալ չափանիշների առաջնահերթությամբ.

 1. ԳՊՀ բակալավրիատի տվյալ մասնագիտության ընթացիկ ուստարվա շրջանավարտները, որոնց ՄՈԳ-ը ամենաբարձրն է:
 2. նախորդ ուսումնառության մասնագիտության համապատասխանության դեպքում՝ ցուցաբերած ընդհանուր առաջադիմության գումարային միջին գնահատականով կամ միջին որակական գնահատականով,
 3. մասնագիտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության գումարային միջին գնահատականով կամ միջին որակական գնահատականով,
 4. ավարտական աշխատանքի կամ առարկայական ամփոփիչ քննական գնահատականներով,
 5. տպագրված կամ տպագրման ընդունված գիտական աշխատությունների, թեզիսների և զեկուցումների առկայությամբ,
 6. ոչ մասնագիտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության գումարային միջին գնահատականով կամ միջին որակական գնահատականով:

Ծանոթություն* Մրցույթի արդյունքում անվճար համակարգից դուրս մնացած դիմորդները կարող են մրցութային կարգով զբաղեցնել վճարովի հիմունքներով հատկացված տեղերը:

Հարցերի և խորհրդատվության համար կարող եք դիմել ԳՊՀ ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Ա. Գալստյանին:

հեռ.՝ 098-19-67-14;    077-22-57-27

Facebook Comments