Rectorate

ԳՊՀ-ի ռեկտորատը ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է, որը ձևավորվում է ԳՊՀ-ի ռեկտորի հրամանով: ԳՊՀ-ի խորհրդի և ԳՊՀ-ի գիտական խորհրդի նիuտերի միջև ընկած ժամանակահատվածում ռեկտորատը քննարկում է ԳՊՀ-ի գործունեության ոլորտներին վերաբերող հարցեր:

ԳՊՀ-Ի ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ ԿԱԶՄ

ԳՊՀ-Ի ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ