Department of Quality Assurance and Student’s Career Support

ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

Հանրապետությունում գործող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համար ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումը իրականացվում է ուսումնական հաստատության նախաձեռնությամբ և նրա կողմից ներկայացված դիմումի համաձայն:
Հավատարմագրման գործընթացը կազմակերպվում և համակարգվում է «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի (ՈԱԱԿ) կողմից:
Իր գործողություններում ՈԱԱԿ-ն առաջնորդվում է ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 978–Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների և դրանց մասնագիտությունների պետական հավատարմագրման» կարգով և 2011 թվականի հունիսի 30-ին հաստատված «ՀՀ մասնագիտական կրթության հավատարմագրման չափանիշները հաստատելու մասին» N 959– Ն որոշմամբ (www.anqa.am):
Պետական ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում անցնելու համար «Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը (ԳՊՀ) դիմել է ՈԱԱԿ` 2017թ. ապրիլին ներկայացնելով սահմանված ձևաչափի դիմում-հայտ, բուհի լիցենզիայի և դրա հավելվածների կրկնօրինակները:
ՈԱԱԿ-ի քարտուղարությունը, ուսումնասիրելով դիմում-հայտը, դրան կից փաստաթղթերը դիմում-հայտի ընդունման մասին, 2017թ. ապրիլի 10-ին որոշում է կայացրել, որից հետո ՈԱԱԿ-ի և ԳՊՀ-ի միջև կնքվել է երկկողմ պայմանագիր, կազմվել և հաստատվել է աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցը:
Ըստ ՈԱԱԿ-ի կողմից սահմանված ձևաչափի` 2017թ. հուլիսին ԳՊՀ-ն ներկայացրել է ինստիտուցիոնալ կարողությունների վերլուծությունը հայերեն և անգլերեն լեզուներով, ինչպես նաև ուղեկցող փաստաթղթերի փաթեթը:
Բուհի ինքնավերլուծությունը իրականացրել է հատուկ այդ նպատակով ԳՊՀ ռեկտորի 03 փետրվարի 2017թ. թիվ 59-Ա հրամանով ստեղծված «Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 27 անդամներից (աշխատակիցներից) վերաձևավորված 10 հանձնաժողովը` համապատասխան 10 չափանիշի գծով:
Գործընթացն ու վերաձևավորված հանձնաժողովների աշխատանքները ղեկավարում է ԳՊՀ ռեկտոր Ա.Ղուկասյանը, համակարգում` ԳՊՀ կրթական ծրագրերի և ուսումնամեթոդական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Զ.Գրիգորյանը:
Ուսումնասիրելով «Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծության զեկույցը` փորձագիտական խումբը ԳՊՀ-ի համաձայնությամբ հաստատել է ԳՊՀ այցելությունների պլանը:
Նոյեմբերի 1-3-ը ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման արտաքին գնահատում իրականացնող փորձագիտական խումբը այցելել է Գորիսի պետական համալսարան:
Եռօրյա այցի ընթացքում փորձագիտական խմբի ներկայացուցիչները հանդիպումներ են ունեցել ԳՊՀ ռեկտորի, պրոռեկտորի, ինքնավերլուծություն իրականացնող խմբի անդամների, դեկանների, ամբիոնների վարիչների, ուսանողների, շրջանավարտների և գործատուների հետ: Հանդիպումներին հաջորդեցին այցելություններ ֆակուլտետներ, ամբիոններ, ուսումնական և վարչական գործունեություն իրականացնող ստորաբաժանումներ, որտեղ ուսումնասիրվեցին փաստաթղթերը, համապատասխան ռեսուրսները:
Փորձագիտական խմբի ամենօրյա գործունեությունն ամփոփվում էր փակ քննարկումներով և պահանջված փաստաթղթերի ուսումնասիրությամբ:
Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման արտաքին գնահատում իրականացնող փորձագիտական խումբը եռօրյա ժամկետում իրականացրած ուսումնասիրություններն ամփոփելուց հետո դեկտեմբեր ամսվա սկզբին ԳՊՀ-ին է ներկայացրել ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման նախնական զեկույցը:
Փորձագիտական խումբը, ծանոթանալով ԳՊՀ-ի գործունեությանը, առանձնացրել է բուհի ուժեղ և թույլ կողմերը, ներկայացրել բուհի բոլոր ստորաբաժանումների գործունեության դրական ուղղություններն ու դիտարկել առկա բացթողումները:
2018թ. տարեսկզբից ԳՊՀ կրթական ծրագրերի և ուսումնամեթոդական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Զ.Գրիգորյանի ու ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի ղեկավար Ս.Հայրապետյանի անմիջական մասնակցությամբ արդեն ձևավորված ԳՊՀ-ի 10 հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ պարբերաբար տեղի են ունենում հանդիպումներ, որոնց ընթացքում համապատասխան քննարկումների արդյունքում մշակվում է ԳՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում վեր հանված թերությունների վերացման գործողությունների ծրագիրը` ըստ սահմանված ձևաչափի, որը մինչև ս.թ. փետրվարի 9-ը կներկայացվի ՈԱԱԿ-ին:
Փետրվար ամսվա ընթացքում կկատարվի թերությունների վերացման ԳՊՀ-ի ծրագրի գնահատում, որի հիման վրա ՈԱԱԿ-ը կկազմի եզրակացություն, իսկ արդեն մարտ ամսին կունենանք ԳՊՀ-ի հավատարմագրման մասին ՈԱԱԿ-ի կայացրած որոշումը:

«ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ» ԴԱՍԸՆԹԱՑ ԵՎ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԲԱԹՈՒՄԻՈՒՄ (ՎՐԱՍՏԱՆ)

Erasmus+ HERITAG (Բարձրագույն կրթության միջառարկայական բարեփոխումներ զբոսաշրջության կառավարման և կիրառական երկրատեղեկատվության ոլորտների ուսումնական ծրագրերում) ծրագրի շրջանակներում սեպտեմբերի 26 – 28-ը Շ.Ռուսթավելու անվ. Բաթումիի պետական համալսարանում տեղի ունեցան «Որակի ապահովումը բարձրագույն կրթության համակարգում» դասընթաց և ծրագրի կառավարման հերթական չորրորդ հանդիպում: Միջոցառումներին մասնակցում էին ներկայացուցիչներ ծրագրի գործընկեր կազմակերպություններից:

«Որակի ապահովումը բարձրագույն կրթության համակարգում» դասընթացն ընդգրկում էր հետևյալ թեմաները.

•ՈԱ չափորոշիչներ և ուղենիշեր եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում

•Որակի ներքին ապահովումը և իրականացումը Բոլոնիայի համալսարանում

•Հավատարմագրման իրականացում

•Կարողությունների և ուսումնառության արդյունքների վրա հիմնված կրթական ծրագրերի ստեղծում

•ՈԱ քաղաքականությունը և իրականացումը ՀՊՏՀ-ում

•Ուսումնառության արդյունքների վրա հիմնված կրթության կազմակերպում( Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի և Իլիայի պետական համալսարանների փորձը)

•Որակի ապահովումը Իլիայի պետական համալսարանում:

Յուրաքանչյուր տեսական դասընթացից հետո տեղի էին ունենում գործնական պարապմունքներ, քննարկումներ և քեյս-ստադիներ (case studies):

Ծրագրի կառավարման հերթական չորրորդ հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին հետևյալ հարցերը.

•Աշխատանքային փաթեթների վերանայում, իրականացված աշխատանքներ և միջանկյալ հաշվետվություն

•Խորհրդատվական մարմնի ստեղծման համաձայնագրերի կնքում

•Կարիքների բացահայտման և հնարավորությունների վերլուծման վերաբերյալ հաշվետվություններ

•Սարքավորումների ձեռքբերում և տեղադրում, լաբորատորիաների բացում

Գիտակրթական բարեփոխումների հիմնադրամը /SERF/ կնախապատրաստի հիմնական դասընթացների ծրագիր, որը սարքավորումների տեղադրումից անմիջապես հետո կիրականացվի ԳՊՀ-ում: Լաբորատորիաների բացման արարողություները նախատեսվում է իրականացնել աշխատաշուկայի/կարիերայի օրվան նվիրված միջոցառումների կամ արտաքին գնահատման նպատակով այցելությունների ընթացքում:

•Կրթական ծրագրերի բարեփոխում, առարկայական ծրագրեր և դրանց բովանդակությունը, շարունակական կրթության մոդուլների ստեղծում

•Արտաքին գնահատում և մշտադիտարկման ազգային համակարգ

2018թ-ի հունվար-փետրվար ամիսներին երեք փորձագետներ կայցելեն գործընկեր համալսարաններ և կներկայացնեն հաշվետվություններ, որոնք կընդգրկեն խորհուրդներ հետագա աշխատանքների արդյունավետ իրականացման համար:

•ՈԱ ռազմավարական պլանի ստեղծում

•Աշխատաշուկայի/կարիերայի օրեր

Վրաստանյան և հայաստանյան երկրների գործընկեր համալսարաններին հանձնարարվեց տեղեկացնել աշխատաշուկայի/կարիերայի օրերի ձևաչափերն ու իրականացման ամսաթվերը մինչև նոյեմբերի 1-ը: Նախատեսվում է լաբորատորիաների բացման արարողություները և տեղեկատվության տարածման հետ կապված աշխատանքները համատեղել այդ օրվա հետ:

•Դասավանդման մեթոդների վերաբերյալ դասընթաց

Աշխատանքային փաթեթ 6-ում նախատեսված այս դասընթացը կանցկացվի ԳՊՀ-ում, 2018թ-ի մայիսի 16-19-ը. ԵՄ գործընկերները կապահովեն դասընթացը դասընթացավարներով և անհրաժեշտ նյութերով:

•Տեղեկատվության տարածմանն ուղղված աշխատանքներ

•2018թ-ի աշխատանքների օրացույցային պլան

•Ֆինանսական հարցեր

•Եզրակացություններ և վերջնաժամկետներ:

Her.batumi-5


ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

Նոյեմբերի 1-3-ը Գորիսի պետական համալսարանում էր ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման արտաքին գնահատում իրականացնող փորձագիտական խումբը` ԵՊԼՀ որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար, Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ռոբերտ Խաչատրյանի ղեկավարությամբ: Գործընթացը համակարգեց Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի (ՈԱԱԿ) Ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրման բաժնի մասնագետ Լիլիթ Պիպոյանը: Խմբի մյուս անդամներն էին Լեհաստանի հավատարմագրման կենտրոնի որակի ապահովման և ԵԽ բարձրագույն կրթության փորձագետ, Բարձրագույն կրթության հավատարմագրման եվրոպական կոնսորցիումի խորհրդի անդամ Մաչեյ Մարկովսկին, ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի վարիչ, ֆիզ․ մաթ․ գիտությունների դոկտոր Վարուժան Աթաբեկյանը, ՀԱՊՀ Կիբեռնետիկայի ֆակուլտետի «Էլեկտրոնային չափիչ համակարգեր և չափագրություն» ամբիոնի դոցենտ, տեխն․ գիտ․ թեկնածու Կարեն Միրզաբեկյանը, ՀՊՄՀ Տարրական մանկավարժության և մեթոդիկայի բաժնի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողուհի Անահիտ Հովակիմյանը։

Եռօրյա այցի ընթացքում փորձագիտական խմբի ներկայացուցիչները հանդիպումներ ունեցան ԳՊՀ ռեկտորի, պրոռեկտորի, ինքնավերլուծություն իրականացնող խմբի անդամների, դեկանների, ամբիոնների վարիչների, ուսանողների, շրջանավարտների և գործատուների հետ: Հանդիպումներին հաջորդեցին այցելություններ ֆակուլտետներ, ամբիոններ, ուսումնական և վարչական գործունեություն իրականացնող ստորաբաժանումներ, որտեղ ուսումնասիրվեցին փաստաթղթերը, համապատասխան ռեսուրսները:

Փորձագիտական խմբի ամենօրյա գործունեությունն ամփոփվում էր փակ քննարկումներով և պահանջված փաստաթղթերի ուսումնասիրությամբ:

Այցելությունների արդյունքում փորձագիտական խումբը կներկայացնի եզրափակիչ զեկույցը, որտեղ ներկայացված կլինեն քննարկումների, հանդիպումների և ուսումնասիրությունների արդյունքում ձևավորված ընդհանրական վերլուծության թույլ և ուժեղ կողմերը, բուհի բարելավմանը միտված առաջարկները:

Համաձայն փորձագիտական խմբի եզրափակիչ զեկույցի և բուհի բարելավման հայեցակարգի` ՈԱԱԿ-ի հանձնաժողովը կկայացնի հավատարմագրման մասին որոշում:

hav-1

image

hav.-3

hum.-4

hum.-5

hum.-6

hum.-8

hum.-9

hum.-10

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԱՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Նոյեմբերի 24-ին Գորիսի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ հանդիպում, որին ներկա էին ԳՊՀ ռեկտոր Ա.Ղուկասյանը, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար Վ. Հովհաննիսյանը, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար Ն.Գևորգյանը, ՃՇՀԱՀ-ի որակի ապահովման կենտրոնի մասնագետ Ա.Հակոբյանը, ՀՊՏՀ-ի որակի ապահովման կենտրոնի աշխատակից Ա.Բաղդասարյանը, ՀՊՏՀ-ի որակի ապահովման կենտրոնի աշխատակից Մ.Պետրոսյանը, ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Հանդիպմանը քննարկվեցին Կրթության որակի ապահովման գործընթացները բուհում,Վերջնարդյունքահեն կրթության կազմակերպումը բուհում,Ուսանողների մասնակցությունը կրթության որակի ապահովման գործընթացներում թեմաները։

ESPAQ-1
ESPAQ-2
ESPAQ-3
ESPAQ-5
ESPAQ-7
ESPAQ-6

Ուսանողների կարիերայի աջակցման տեսանկյունից բաժնի հիմնական գործառույթներն են՝

  • Համալսարանի ուսանողների և շրջանավարտների կողմից աշխատանք գտնելու հիմնախնդիրների ուղղությամբ համալսարանում տարվող աշխատանքների համակարգում, կազմակերպում ու ամփոփում
  • Համալսարանի ուսանողների մոտ ուսումնառության հետ զուգահեռ աշխատանքային որոշակի փորձի ձևավորման ուղղությամբ աշխատանքների կազմակերպում
  • Համալսարանի ուսանողների, շրջանավարտների և պոտենցիալ գործատուների միջև արդյունավետ կապի ապահովում
  • Սեմինարների, կլոր սեղանների, կոնֆերանսների, գիտաժողովների, նպատակային և լրացուցիչ պատրաստման ու վերապատրաստման դասընթացների, աշխատաշուկայում արդի պահանջների և աշխատանքի որոնման տեխնոլոգիաների ու հմտությունների, մասնագիտական կողմնորոշման և ուրիշ խնդիրների վերաբերյալ խորհրդատվական ու այլ միջոցառումների կազմակերպում, համապատասխան դասընթացներ և այլ ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների հետ համագործակցություն.
  • Շահառուներին տարբեր հայտարարությունների և մրցույթների մասին տեղեկատվության տրամադրում, համապատասխան գրականության բազայի ստեղծում և վարում, տեղեկատվական նյութերի տպագրություն
  • Տարբեր ցուցահանդեսների (մասնավորապես՝ «Աշխատանքի տոնավաճառ», «Կարիերայի օր» և այլն), գործատուների հետ հանդիպումների, կազմակերպությունների ներկայացումների (շնորհանդեսների), ձեռնարկություններ էքսկուրսիաների, փոխայցելությունների և այլ միջոցառումների կազմակերպում
  • Պոտենցիալ գործատուների, տարբեր կազմակերպությունների հետ համաձայնագրերի և հուշագրերի կնքում, դրանց իրականացման ապահովում
  • Շրջանավարտների և ուսանողների շրջանում սոցիոլոգիական հարցումների և այլ ուսումնասիրությունների, աշխատանք առաջարկող պետական, մասնավոր, միջազգային և այլ կազմակերպությունների կողմից առաջնային համարվող պահանջների և դրանց զարգացման միտումների, աշխատաշուկայի զարգացման հեռանկարների, աշխատաշուկայում համալսարանականների պահանջի, ժամանակակից մասնագիտությունների և զբաղվածության հետ առնչվող այլ հիմնահարցերի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների կազմակերպում, Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտորատին և գիտական խորհրդին համապատասխան զեկույցների և առաջարկությունների ներկայացում: