Գիտական ծրագրեր

Գորիսի պետական համալսարանում 2010 թ.-ից գործում է «Սյունիքի նյութական և հոգևոր (ոչ նյութական) ժառանգությունը» հայագիտական ծրագիրը, որը շարունակաբար իրականացնում է Սյունիքի վաղ ժամանակների, միջնադարի, նոր և նորագույն պատմության, ազգագրության, հնագիտության, վիմագրության, գրականության, բանահյուսության ուղղությամբ գիտահետազոտական աշխատանքներ:

Ծածկագիր N10-10/I

Սկիզբ՝ 01.02.2020թ.

Ավարտ՝ 30.12.2020թ.

Բնագավառ՝ Հայագիտություն և հումանիտար գիտություններ

ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ – գիտության բազային ֆինանսավորման դրամաշնորհ – 2019

Համառոտ նկարագրություն

Ծրագիրը կարևորվում է Սյունիքի պատմության հիմնահարցերի վերաբերյալ համապարփակ թեմաների մշակմամբ: Նպատակային ու հետազոտական նորովի մոտեցումներով ավելի առարկայական ու համակողմանի ուսումնասիրում և ներկայացնում է Սյունյաց լեռնաշխարհի պատմության առանձին էջերը հետևյալ ուղղություններով. պատմական աշխարհագրություն, հնագիտություն, ազգագրություն, վիմագրություն, բարբառագիտություն, բանահյուսություն, ժողովրդագրություն, Ժողովրդական ճարտարապետություն, պետականության պատմության հիմնահարցերի ուսումնասիրություն:

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է քննության առնել և հետազոտության առարկա դարձնել Սյունիքի պատմությանը վերաբերող այն հիմնահարցերը, որոնք հայագիտության բնագավառում առանձին ուսումնասիրության առարկա չեն դարձել, մասնավորապես.

1) գիտահետազոտական աշխատանքների կատարում հետևյալ ուղղություններով` Սյունիքի պատմություն, հնագիտություն, ազգագրություն և ազգաբանություն, բանահյուսություն, գրական և լեզվական մշակույթ, էթնոսոցիոլոգիական և էթնոմշակութային արդի գործընթացներ, մարդաբանություն, վիմագրություն,

2) արխիվային գործերի ուսումնասիրություն, որոնք կարող են առնչվել հետազոտվող թեմաներին,

3) պատմագիտական-թարգմանչական աշխատանքների կազմակերպում,

4) հնագիտական ուսումնասիրություններ Սյունիքի մարզի տարբեր հնավայրերում և պատմական Սյունիքի այլ բնակավայրերում,

5) բանահյուսական, ազգագրական նյութերի հավաքագրում Սյունիքի մարզի Կապան, Սիսիան, Մեղրի համայնքներում,

6) պատմական և տեսարժան վայրերի քարտեզագրում, թարգմանություն և այլն,

7) հայագիտական աշխատանքներ Կապան և Մեղրի համայնքներում:

Ծրագրի աշխատակազմ

Հախվերդյան Սերյոժա Գեղամի | գիտական ղեկավար, դոցենտ

Ղուկասյան Արտուշ Ապրեսի | գիտաշխատող, խորհրդական, ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր

Մարության Թեհմինա Հարությունի | գիտաշխատող, բ.գ.թ., դոցենտ

Ստեփանյան Գևորգ Սրապիոնի | գիտաշխատող, պ.գ.դ., պրոֆեսոր

Գևորգյան Համլետ Մարտիկի | գիտաշխատող, պ.գ.դ., պրոֆեսոր

Շաբունց Գայանե Գրիշայի | գիտաշխատող

Ալավերդյան Նոննա Կամոյի | գիտաշխատող

Սմբատյան Գրիշա Սերյոժայի | գիտաշխատող

Թապտուղյան Ռուզաննա Սերյոժայի | հաշվապահ

Մուսայելյան Վարդուհի Վաչագանի | անձնակազմի հաշվառման պատասխանատու

Գրիգորյան Անուշ Թելմանի | համակարգչային օպերատոր

Հանդեսներ

2019

2018