ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

ԳՊՀ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ ՆԵՐՔԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ

ԳՊՀ-Ի ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ pdf-icons

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԹԵՍԹԱՎՈՐՄԱՄԲ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ pdf-icons

ԿԱՐԳԵՐ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ pdf-icons

ԳՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ(ԱԶԱՏՄԱՆ) ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ԿԱՐԳ pdf-icons

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՌՆԱՐԿ pdf-icons